Uitgangspunten

INTERACTIE – WISSELWERKING

We spreken hier zowel over een intrapsychische en relationele interactie, over de interactie met het onbewuste en het transpersoonlijke, als over de wisselwerking tussen de verschillende therapievormen.

VORMGEVING

Iedere psychotherapeutische benadering doet appel op vormgeving en vormvinding. Men gebruikt woorden, gebaren, klanken, houding, materialen, enz. om vorm te geven. De therapeut ontwikkelt feeling om samen met de cliënt vorm te geven aan het therapeutische proces en om de cliënt te stimuleren zijn persoonlijke groei gestalte te geven in de eigen leefomgeving.

INTEGRALE VISIE

Wij beogen de dialoog te bevorderen tussen de objectieve individuele en collectieve waarneembare uitgangspunten van de wetenschap en het subjectieve van zowel de individuele intrapsychische beleving als de collectieve en archetypische cultuur.

DE GROTERE CONTEXT

Mensen kan je niet los zien van hun context: enerzijds is er de relatie van het individu/gezin en zijn omgeving/de maatschappij, anderzijds zijn er de banden met het verleden en de verwachtingen naar de toekomst. De mens wil zich actualiseren (een plek in de wereld) en zich realiseren (zingeving).

MEERDERE SPOREN IN EEN INTERACTIEF MODEL

I.V. is een eigen vorm, ontstaan uit de interactie van verschillende therapeutische stromingen waardoor de I.V.-therapeut over een diversiteit aan behandelingsmethoden beschikt.

Als integratieve benadering besteedt I.V. zowel aandacht aan betekenis/cognitie als aan gedrag en beleving.

DE INGANG VAN DE CLIËNT

De I.V.-therapeut tracht in eerste instantie het spoor van de cliënt te volgen, de juiste ingang en benaderingswijze te vinden die de cliënt ruimte en vertrouwen geeft. Het is niet zo dat de cliënt zich moet aanpassen aan de therapeut en/of therapievorm. I.V. werkt vanuit een respectvolle therapeutische samenwerkingsrelatie.

WERKALLIANTIE

De verbondenheid en samenwerking tussen therapeut en cliënt blijken van essentieel belang. Ze maken het mogelijk beleving, betekenissen en gedrag te exploreren en in beweging te brengen op zodanige wijze dat het de cliënt/het cliëntsysteem dient.

DE NIEUWE ONSCHULD: MINDFULNESS

Volgens de visie van Interactionele Vormgeving is de ‘nieuwe onschuld’ de relationele basis die een therapie mogelijk en effectief maakt. Het gaat om milde aandachtige aanwezigheid (mindfulness) en om wijsheid die kennis, liefde en mededogen omvat.

DIAGNOSTIEK VERSUS EIGENHEID

De klacht van de cliënt wordt door I.V. zowel bekeken binnen een universeel model (zoals DSM IV en V) als vanuit de eigenheid van ieder individu en diens context.

RUIMTE MAKEN

De I.V.–therapeut erkent in de eerste plaats de positieve bedoeling van elke zelfrepresentatie van de cliënt en leert de cliënt ieder beschadigd stukje van zichzelf te ontvangen en begrijpen.

BEWEGING DOOR EXISTENTIE

Door de ruimte te creëren waarbinnen de cliënt bewust kan worden van zijn overlevingsstrategieën, door te laten zijn ‘wat is’ zonder oordeel en zonder druk uit te oefenen, kan er beweging ontstaan.

De paradox van de verandering: de cliënt verandert wanneer hij stilstaat, erkent en contact maakt met wat er is.

AANDACHTIGE AANWEZIGHEID

Aandacht en ontvankelijke concentratie zijn basisattitudes: waarnemen en luisteren naar wat er innerlijk en uiterlijk gebeurt. Meditatie is een onderdeel van de training.

HET LICHAAMSGERICHT WERKEN

Worden geïntegreerd in het geheel: lichaamsenergie en -bewustzijn, lichaamstaal, lichamelijk ‘weten’ en gewaarzijn (focusing en awareness), aarden, ontvangen en doen, lichaam en stem, lichaam en ruimte, beweging.

DE KRACHT VAN VERBEELDING

De rijkdom van ons (collectieve) onbewuste wordt naar waarde geschat. Dit vindt zijn weerslag in het werken met beelden, symbolen, verhalen en archetypes.

DE INTERACTIE TUSSEN BETEKENIS–PROCES-GEDRAG

De mens en zijn situatie worden bekeken vanuit betekenis (script), proces (affect) , gedrag (doel) en hun wederzijdse beïnvloeding (een circulair proces).

DE CREATIEVE INTEGRATIE

Stilstaan bij de interactiefuncties (wil, handelen en waarneming) maakt het mogelijk openingen te vinden in patronen en de bronnen op te sporen die leiden naar een creatieve integratie waarbij persoon en omgeving opnieuw zelfhelend worden (zelforganisatie).

SYSTEEM

Bij de interactie tussen individuen dient men oog te hebben voor de wijze van beïnvloeding (communicatie) en voor de plaats (structuur) in het systeem.

VERBONDENHEID

I.V. plaatst kanttekeningen bij een vastomlijnd beeld van ons ene ware zelf en vooral bij de sterk ik (egocentrisch)-gerichte stromingen die hieruit ontstaan zijn. Deze tijd vraagt erom oog te hebben voor de ruimere context en weer in verbinding te treden met een groter geheel in plaats van te vervallen in dogmatisme, racisme, terrorisme, globalisering…

ZELF-IN-RELATIE

Interactionele Vormgeving ziet het zelf als een zelf-in-relatie, als een transindividueel zelf. Het zelf is interactie- en contextafhankelijk en historisch, collectief en archetypisch ingebed. Vormgeven aan het ‘momentele’ zelf blijft een noodzaak, een permanent ik is een illusie.

HET OPTIMAAL ACTIEPOTENTIAAL

Naast het zelfhelend systeem heeft de persoon er eveneens behoefte aan zich te ontwikkelen tot een geheel waarbij hij of zij een optimaal actiepotentiaal nastreeft. De in potentie aanwezige mogelijkheden en de kwaliteiten, die men als mens in zich heeft, beter kunnen benutten, maakt het leven rijker, plezieriger, zinvoller. Therapie houdt dus ook in: onderzoeken wat nodig is om wat ik te bieden heb toe te kunnen voegen aan de ander, het andere.

I.V. beschouwt zelfverwerkelijking als een relationeel en spiritueel proces: we definiëren en ontplooien onszelf in relatie met anderen en het Al. Deze visie op zelfverwerkelijking is dus niet louter ik-gericht. Individuatie vraagt zowel om zelfafbakening (ik) als om het vermogen zich te verbinden met een groter geheel. Het is het herontdekken van een plaats voor onszelf in verbondenheid met anderen en als deel van het grotere geheel.

“We houden onszelf voor de gek als we denken dat we ooit passieve, onpartijdige toeschouwers kunnen zijn. Elke waarneming, elk tafereel wordt door ons vormgegeven, of we dat nu willen of niet. Wij zijn de regisseurs van de film die we maken, maar tegelijkertijd ook de acteurs. Elk beeld, elk moment zijn wij, behoort ons toe.”

Oliver Sacks

Contact

Vlaamse  Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

Contact

V.V.T.I.V
Louis van Regenmortellei 5
2150 Borsbeek
info@vvtiv.be
Ondernemingsnummer 456 485 364

2016 V.V.T.I.V | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | website Startx| fotografie Theodoor Dirckx