Algemene voorwaarden

VVTIV staat voor Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving. VVTIV is gevestigd te Berchem, Patriottenstraat 35, met e-mailadres info@vvtiv.be . Alle communicatie dient aan deze adressen te worden gericht. VVTIV is een VZW & werkt onder ondernemingsnummer 456485364.    

TOEPASSINGSGEBIED 
Deze algemene voorwaarden regelen elke overeenkomst tussen VVTIV en de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst die door VVTIV wordt aangegaan & uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande. VVTIV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar algemene voorwaarden indien dit noodzakelijk blijkt om de dagelijkse werking van VVTIV te verbeteren. 

LID WORDEN
Je kan lid worden van VVTIV als student van de vierjarige opleiding Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Berchem, of als houder van een postgraduaat of certificaat Interactionele Vormgeving. Lid worden gebeurt steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. VVTIV is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten geleden door lidmaatschap bij VVTIV.  

Door lid te worden, onderschrijf je automatisch onze deontologische code
   
INSCHRIJVINGSBELEID 
Inschrijven gebeurt via de website www.vvtiv.be. Geïnteresseerden melden zich via het online inschrijvingsformulier. Als houder van een certificaat of postgraduaat Interactionele Vormgeving dien je dit op te laden tijdens je inschrijving. Als student in de Interactionele Vormgeving word je lidmaatschap gecontroleerd bij de Educatieve Academie. Je bent lid na onmiddellijke betaling van het lidgeld. Je ontvangt automatisch een factuur. Je kan zelf bewijs van lidmaatschap downloaden via je persoonlijk account.   

BETALINGSVOORWAARDEN 
Nadat je het online inschrijvingsformulier hebt ingevuld, word je uitgenodigd om het lidgeld onmiddellijk te betalen. Lidmaatschap geldt voor een jaar, beginnende op de dag van betaling. Na een jaar krijg je automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging. Bij niet betalen binnen de vooropgestelde termijn zoals vermeld op de betalingsuitnodiging, word je lidmaatschap geannuleerd. Ieder lid kan in tussentijd middels een mail naar info@vvtiv.be zijn lidmaatschap stopzetten. Het betaalde lidgeld wordt in geen geval terugbetaald.    

HOE BETALEN? 
Het lidgeld wordt uitsluitend betaald via de betalingsknop op de website. De factuur wordt altijd verstuurd via e-mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.    

KLACHTEN
Alle eventuele klachten dienen te worden gemaild naar info@vvtiv.be. Wij doen ons uiterste best hier binnen de 14 werkdagen op te antwoorden.    

PRIVACY 
Hoe VVTIV omgaat met jouw gegevens wordt uitdrukkelijk beschreven in onze privacyverklaring. Je kan onze volledige privacyverklaring hier  lezen. VVTIV beheert jouw gegevens zoals het een goede huisvader betaamt.    

JURISDICTIE 
De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van VVTIV.